Puhdas vesi

Puhtaan ruuan lähtökohta on puhdas vesi

Suomessa on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat. Suomi on täysin omavarainen pohjavedestä. World Water Council ja Britannian Centre for Ecology and Hydrology ovat kehittäneet vesiköyhyysindeksin, jonka mukaan Suomi on vedessä maailman rikkain maa. Suomessa tuotetulla ruualla on pieni vesijalanjälki.

Puhdasta vettä maan alla ja maan pinnalla

UNEPin (2015) luokittelun mukaan Suomi kuuluu maailman vesirikkaimpiin maihin. World Water Council ja Britannian Centre for Ecology and Hydrology ovat kehittäneet vesiköyhyysindeksin, jonka mukaan Suomi on vedessä maailman rikkain maa.

Kuva: Globaali vedenniukkuusindeksi (UNEP 2015)

Laadultaan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa, kuten Salpausselän harjuissa. Suomessa julkinen vesihuolto perustuu pääasiassa näiden alueiden pohjaveteen. Moreenikerrostumien pohjavesi on myös yleensä laadultaan hyvää, mutta niiden antoisuus on harjuihin verrattuna vähäisempi.

Pintavesimuodostumien pinta-alasta mitattuna ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä järviä on 85 %, erinomaisia tai hyviä jokivesiä 65 % ja erinomaisia tai hyviä rannikkovesiä 25 %. Rannikkovesistä 54 % on tyydyttävässä, 20 % välttävässä ja 1 % huonossa tilassa. Jokivesissä välttävässä tilassa on 10 % ja huonossa tilassa 2 %.  Katso ymparisto.fi/pintavesientila

Suomalaisella ruualla on pieni vesijalanjälki

Suomessa tuotetulla ruualla on vesivaroihimme suhteutettuna pieni vesijalanjälki. Runsaat vesivaramme mahdollistavat puhtaan veden käytön ruuantuotannon eri vaiheissa. Suomessa kulutetaan vain noin 2% vuosittain uusiutuvista makean veden varoista, kun se pahimmilla vesikriisialueilla saattaa olla lähellä 100%:a. Runsaiden vesivarojen ansiosta meillä kasvaa sadevedellä sellaisetkin viljelykasvit, jotka vesiniukemmilla alueilla edellyttävät kastelua.

Suomessa voitaisiin lisätä vesi-intensiivistä ruuantuotantoa kuten kasvihuoneviljelyä

Maailmalaajuisesti tarkasteltuna Suomi on yksi niistä alueista, jotka voivat lisätä tulevaisuudessa vesi-intensiivistä ruoantuotantoa kuten kasvihuoneviljelyä, kastelua vaativien avomaakasvien viljelyä sekä lihantuotantoa ilman merkittäviä negatiivisia vaikutuksia vesitalouteemme tai vedenkulutuksen kautta ekosysteemeihimme.

Suomessa ei ole pitkiä sateettomia kausia, vaan tavallisesti sadetta saadaan ympäri vuoden ja kaikkina vuodenaikoina. Vuotuinen sademäärä vaihtelee Suomen eri osissa suuresti. Vähiten sataa Lapissa, noin 400–450 mm, ja eniten maan etelä- ja keskiosissa, noin 600–750 mm vuodessa. Suomessa vuotuinen sademäärän vaihtelu alueittain on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa.

Vuotuinen sademäärä vaihtelee mutta lumen sulamisvedet korvaavat vähäsateisuutta

Kasvukauden aikainen vaihtelu on puolestaan suurta. Kevät ja alkukesä ovat esimerkiksi viljelykasveille usein liian kuivia, loppukesä ja sadonkorjuuaika puolestaan ovat usein liian sateisia. Lumen sulamisvedet korvaavat kuitenkin alkukesän vähäsateisuutta. Syksyn sateisuuden ja kosteuden takia viljat kuivataan Suomessa kuivureissa. Kuivauksen avulla parannetaan viljan säilyvyyttä pienentämällä home- ja hometoksiiniriskiä.

Lumipeite on kasveille tärkeä ja sillä on suuri merkitys. Se suojelee kasvillisuutta kylmältä ja sen aiheuttamilta kasvivaurioilta ja etenkin kevättalvella uhkaavalta kuivumiselta. Lisäksi lumipeite vaimentaa kasvien saamaa auringon säteilyä. Lopputalven aurinkoisina päivinä jopa fotosynteesi on lumen alla mahdollista, sillä pakkaantunut lumi läpäisee valoa ja lisäksi hiilidioksidipitoisuus voi olla lumen alla korkea. Myös ilman kosteus pysyy lumen alla korkeana ja tasaisena. Lumen sulamisen jälkeen – sekä syksyn sateiden myötä - pohjavesimäärät ovat yleensä korkeimmillaan.

Tulvia on suhteellisen vähän

Vaikka lumen sulamisesta johtuvia tulvia esiintyy vuosittain kaikkialla Suomessa, tulvat ovat suhteellisen vähäisiä verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Suomessa tulvariskiä vähentävät sateiden maltillisuus, järvien paljous sekä maaston vähäiset korkeuserot.

Suomen hulppeat vesivarannot, niiden laatu ja käyttö

Suomessa on runsaat pohjavesivarat. Suomessa pohjaveden laatu on useimmiten hyvä ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetut laatuvaatimukset.  Lisätietoja Suomen pohjavedestä Geologian tutkimuskeskus 

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Sirpa Kurppa ja Anu Reinikainen ovat koonneet yleistajuisen esityksen Suomen vesivarannoista sekä niiden laadusta ja käytöstä. Esityksen voi ladata sivun alareunasta.